Reklamačný formulár

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA
DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV

OBCHODNÍKA
www.yanashopzvieratkam.sk

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku
alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)
– Komu: Peter Doksanský, Hutnícka 16, Košice 04001, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo
poskytnutí tohto produktu: ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite